W czerwcu 1995 roku decyzją Rady Miejskiej gmach Górnych Koszar został przeznaczony na potrzeby uczelni wyższej.
Listopad 1995 r. Prezydent Roman Ciepiela i Wojewoda Tarnowski Wiesław Woda spotkali się z Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Aleksandrem Kojem. Rozmowy dotyczyły doboru kadry dydaktycznej i programu studiów oraz koordynacji współpracy z uczelniami akademickimi w Krakowie.
1 stycznia 1996 r. Zarząd Miasta powołał na pełnomocnika ds. utworzenia w Tarnowie uczelni wyższej mgr. Romana Żoka.
Z kolei Rektor UJ prof. Aleksander Koj i Wojewoda Tarnowski Wiesław Woda powołali na wspólnego pełnomocnika do spraw uczelni prof. Adama Juszkiewicza
Luty 1996 r. Uniwersytet Jagielloński wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą, władzami województwa tarnowskiego oraz władzami samorządowymi Tarnowa zgłosił do programu "Tempus" projekt rocznego grantu "Tarnów University College - feasibility study". Koordynatorem projektu został prof. Adam Juszkiewicz, partnerami w realizacji zostało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zagraniczne ośrodki uniwersyteckie m.in. Uniwersytet Paryski, Uniwersytet w Bari oraz Kolegium Uniwersyteckie w Karlstad.
Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania gmachu i terenu dla potrzeb uczelni.
Pierwszą nagordę w konkursie na koncepcję zagospodarowania tzw. górnych koszar zdobył zespół krakowskiego oddziału SARP: Małgorzata i Marcin Włodarczykowie, Janusz Sepioł, Katarzyna Oleksińska i Wojciech Piektun. Studio Architektoniczne Archecon z Krakowa wykonało studium historyczno-architektoniczne. Pracami kierował prof. Andrzej Kadłuczka.
Wielobranżowe Biuro Projektów w Tarnowie przygotowało projekt odnowienia byłych koszar i ich adaptacji. Głównym projektantem został architekt Janusz Dziduszko. Realizacją przedsięwzięcia zajęło się Przedsiębiorstwo Budowlane "Olimp" z Tarnowa.
Wrzesień 1996 r. - Władze Miasta Tarnowa podjęły decyzję o remoncie tzw. górnych koszar. Niezbędne do przeprowadzenia remontu fundusze zostały przekazane z kasy miejskiej i Skarbu Państwa.
4 grudnia 1996 r. Sejmik Samorządowy Województwa Tarnowskiego podjął uchwałę wktórej poparł ideę utworzenia
w Tarnowie uczelni wyższej kształcącej na pozimie studiów licencjackich
i inżynierskich.
10 lipca 1997 r. Rada Miasta Tarnowa wspólnie
z wojewodą Tarnowskim wyraziła wolę powołania
w Tarnowie Wyższej Szkoły Zawodowej. Gmina Miasta Tarnowa zadeklarowała wsparcie finansowe przy powstaniu szkoły i po jej utworzeniu.
W kwietniu 1998 r. Przedstawiciele Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego złożyli wizytę w Tarnowie. Pozytywnie oceniono warunki, jakie Miasto stworzyło dla przyszłej uczelni wyższej.
19 maja 1998 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie o powołaniu z dniem 1 lipca 1998 r. Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, pierwszej uczelni tego typu w Polsce. Powołana WSZ prowadziła następujące specjalności zawodowe: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, wychowanie fizyczne
z gimnastyką korekcyjną, matematykę z informatyką, chemię stosowaną, elektrotechnikę z elektroniką.
15 października 1998 r. zainaugorowano pierwszy w historii WSZ w Tarnowie rok akademicki 1998/1999. Pierwszym Rektorem został prof. dr hab. Adam Juszkiewicz. Studia rozpoczęło 380 studentów dziennych i 131 wieczorowych. Aktu poświęcenia budynku dokonał ks. biskup Jan Styrna. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Franciszek Ziejka.
13 listopada 1998 r. Senat WSZ w Tarnowie wyraził pozytywną opinię
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, położonej przy ul. Fredry 16.
11 - 23 lutego 1999 r. odbyła się pierwsza sesja egzaminacyjna w historii Uczelni. Do zimowych egzaminów przstąpiło 515 studentów, w tym 130 na studiach wieczorowych.
23 kwietnia 1999 r. Senat wybrał prof. dr. hab. Adama Juszkiewicza na stanowisko Rektora WSZ na kandencję w latach 1999 - 2003. Stanowisko Prorektora ds. Rozwoju Uczelni objął prof. dr. hab. inż. Stanisław Mitkowski, a Prorektora ds. Studiów dr inż. Władysław Iwaniec.
27 maja 1999 r. zainaugurowano pierwsze Juwenalia studenckie. Kolorowy korowód przeszedł ulicami miasta na Starówkę, gdzie studenci przejęli klucze do bram miasta od Władz Tarnowa.
10 czerwca 1999 r. Dokonano zmiany nazwy "Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie" na "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie".
2 października 1999 r. Uczelnia zainaugurowała drugi w swojej historii rok akademicki. Na studia przyjęto 526 osób. Wykład inauguracyjny "Traktat o krysztale" wygłosił prof. dr. hab. Stanisław Hodorowicz.
5 listopada 1999 r. Władze Uczelni złożyły wniosek do MEN o zgodę na kształcenie na nowych specjalnościach zawodowych: administracji publicznej, agroekonomii, fizjoterapii, ochronie środowiska, pielęgniarstwie.
14 listopada 1999 r. JM Rektor prof. Adam Juszkiewicz, Prezydent Tarnowa Józef Rojek oraz Starosta Powiatu Tarnowskiego Michał Wojtkiewicz dokonali wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pawilonu dydaktyczno-bibliotecznego.
23 lutego 2000 r. z inicjatywy Rektora prof. dr. hab. Adama Juszkiewicza rozpoczęła działalność Wszechnica Tarnowska. Wykład inauguracyjny "Początek wszechświata - wielki wybuch" wygłosił ks. prof. Michał Heller. Fotografia archiwalna z roku 2009.
11 lipca 2000 r. na podstawie Uchwały Senatu Uczelni oraz rozporządzenia MEN powołano Instytut Administracyjno-Ekonomiczny ze specjalnościami administracja publiczna oraz agroekonomia.
10 października 2000 r. - trzecia w historii tarnowskiej PWSZ inauguracja roku, została połączona z uroczystą sesją Rady Miejskiej, podczas której Rektorowi UJ prof. dr. hab. Franciszkowi Ziejce wręczono tytuł Honorowego Obywatela Tarnowa.
23 lutego 2001 r. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie Instytutu Ochrony Zdrowia mającego realizować kształcenie na specjalnościach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne.
31 maja 2001 r. Rada Miejska wyraziła wolę przekazania, w drodze darowizny, nieruchomości położonej między ulicami Goldhammera - ks. J. Poniatowskiego - Al. Matki Bożej Fatimskiej z przeznaczeniem na cele publiczne.
3 października 2001 r. - Inauguracja czwartego roku akademickiego w historii uczelni. Wykład inauguracyjny pt. "Współczesne narzędzia badawcze służące ochronie atmosfery" wygłosił prof. dr hab. Stanisław Komornicki.
3 października 2001 r. w dniu inauguracji roku akademickiego, oddano do użytku pawilon dydaktyczno-biblioteczny z salami wykładowymi, ćwiczeniowymi, laboratoriami chemicznymi oraz Biblioteką Uczelnianą.
W lutym 2002 r. mury Uczelni opuścili pierwsi absolwenci: 256 licencjatów i 48 inżynierów, ośmiu specjalności kształcenia.
5 kwietnia 2002 r. Rektor prof. dr. hab. Adam Juszkiewicz i Prezydent Tarnowa Józef Rojek podpisali akt notarialny. Umowa dotyczyła darowizny na rzecz PWSZ dwóch działek przy ul. Goldhammera wraz z budynkami.
6 maja 2002 r. w obecności Władz Uczelni, Samorządu i tarnowskich parlamentarzystów odbyła się uroczystość wręczenie dyplomów inżynierskich absolwentom Instytutu Politechnicznego.
7 października 2002 r. Tarnowska PWSZ rozpoczęła piąty w swej historii rok akademicki. Wykład inauguracyjny "Internet jako narzędzue edukacyjne" wygłosił prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz. W trakcie uroczystości nadano Uczelni sztandar.
12 listopada 2002 r. W imieniu Gminy Miasta Tarnowa Józef Rojek i Jacek Łabno przekazują nieodpatnie zabudowane działki w obrębie ulic: Al. Matki Bożej Fatimskiej, Goldhammera i ks. J. Poniatowskiego. Na fotografii stan z roku 2009.
28 marca 2003 r. Senat PWSZ w Tarnowie wybrał prof. dr. hab. Adama Juszkiewicza na Rektora Uczelni, na kadencję w latach 2003 - 2007. Stanowiska prorektorów objęli: prof. dr hab. Stanisław Komornicki, dr inż. Władysław Iwaniec.
12-13 września 2003 r. w tarnowskiej PWSZ odbył się LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pod hasłem "Język a pismo".
6 października 2003 r. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2003/2004. Wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Zoll nt. "Pozycja Rzecznika Praw Obywatelskich w demokratycznym państwie prawa".
20 lutego 2004 r. Senat przyjął koncepcję zagospodarowania terenu i rozbudowy bazy dydaktycznej. Zaplanowano budowę Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny.
21 maja 2004 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu pozytywnie zaopiniowało wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów - elektronika i telekomunikacja.
16 lipca 2004 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym w historii Uczelni absolwentom pielęgniarstwa.
17 sierpnia 2004 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał PWSZ w Tarnowie uprawnienia do prowadzenia od roku akademickiego 2004/2005 wyższych studiów zawodowych na kierunku elektrotechnika.
11 października 2004 r. Inauguracja roku akademickiego 2004/2005. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Irena Lipowicz nt. "Prawa człowieka w społeczeństwie informatycznym".
11 października 2005 r. przed inauguracją roku akademickiego 2005/2006 uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę kolejnego budynku; Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny.
11 października 2005 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Bogusław Wójcik nt. "Zachować człowieka. Bioetyka w ochronie człowieka".
25 listopada 2005 r. Władze Uczelni podjęły decyzję o uruchomieniu nowych specjalności: filologia romańska z językiem włoskim, filologia angielska z językiem niemiecki lub francuskim, filologia germańska z językiem angielskim, filologia polska z językiem angielskim, niemieckim lub francuskim.
2 marca 2006 r. - wizyta Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Marcinkiewicza.
19 kwietnia 2006 r. PWSZ w Tarnowie zdobyła I miejsce w rankingu organizowanym przez redakcję czasopisma "Perspektywy", kategoria państwowe wyższe szkoły zawodowe.
10 października 2006 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2006/2007. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Lis nt. "Technologia materiałów XXI wieku".
6 grudnia 2006 r. - Uroczyście do użytku został oddany kolejny uczelniany budynek - gmach Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny.
7 grudnia 2006 r. W murach uczelni odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, do którego należy również Rektor PWSZ w Tarnowie.
12 marca 2007 r. Stowarzyszenie Gmina i Powiatów Małopolski przyznało Uczelni tytuł "Lidera Małopolski - Najlepsze przedsięwzięcie roku 2006 w Małopolsce". Wyróżnienie dotyczyło ukończonej inwestycji Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny.
19 kwietnia 2007 r. PWSZ w Tarnowie zdobyła II miejsce w rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych, organizowanym przez czasopismo "Perspektywy".
25 maja 2007 r. Kolegium Elektorów wybrało
prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego na stanowisko rektora, na kadencję 2007 - 2011. Prorektorem ds. ogólnych został dr hab. Wacław Rapak, Prorektorem ds. studenckich dr Józef Węglarz.
10 października 2007 r. Odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jan Kozłowski nt. "Gdy kryzys energetyczny spotka się z kryzysem ekologicznym". Po raz pierwszy uroczystość została zorganizowana w murach Uczelni.
11 października 2007 r. - wizyta Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, który spotkał się z pracownikami Uczelni.
7-8 grudnia 2007 r. W PWSZ w Tarnowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Cultural intersections: dialogue and exchange in english language teaching" zorganizowana przez Instytut Humanistyczny.
21 grudnia 2007 r. Senat PWSZ w Tarnowie podjął uchwałę, iż Święto Uczelni będzie obchodzone dnia 19 maja, a po raz pierwszy w dniu 19 maja 2008 r., w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia.
17 stycznia 2008 r. - Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej odwiedziła PWSZ, przy okazji uczestniczenia w konferencji dotyczącej informatyzacji tarnowskiej oświaty. Foto: Paweł Topolski.
14 lutego 2008 r. w tarnowskiej Agendzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego została zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii Tarnowskiej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Foto: Paweł Topolski.
28 marca 2008 r. - PWSZ w Tarnowie była miejscem obrad seminarium bolońskiego "Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego a proces reform w polskim szkolnictwie wyższym", które poprowadzili członkowie Zespołu Ekspertów Bolońskich powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym m.in. Marek Frankowicz i Tomasz Saryusz-Wolski.
16 – 19 maja 2008 r. - W dniach od 16 do 19 maja trwały uroczystości 10-lecia PWSZ w Tarnowie. W ramach obchodów Jubileuszu rozegrano turnieje, odbyła się sesja studenckich kół naukowych i akcja promocji zdrowia. 19 maja nastąpiło otwarcie wystawy fotograficznej oraz uroczyste posiedzenie Senatu z udziałem zaproszonych gości, studentów i pracowników. Foto: Paweł Topolski.
3 września 2008 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 47 uczelni wyższych, które otrzymały dofinansowanie na kształcenie w ramach tzw. kierunków zamawianych. Tarnowska PWSZ otworzyła w roku akademickim 2008/2009 kształcenie zamawiane na kierunku matematyka. Na zdjęciu grupa studentów matematyki, która 19 grudnia 2008 r. otrzymała tzw. stypendia motywacyjne.
10 września 2008 r. w Auli Uczelni odbyły się obrady Forum Inwestycyjnego Forum Ekonomicznego, w którym wzięli udział wybrani inwestorzy z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawiciele rządów i parlamentów. Tarnowskie Forum Inwestycyjne obradowało w murach uczelni czterokrotnie w latach 2008 – 2011. Foto: Paweł Topolski.
26 – 27 września 2008 r. Instytut Ochrony Zdrowia po raz pierwszy zorganizował Konferencję Naukową pt. „Człowiek w zdrowiu i chorobie - profilaktyka, pielęgnowanie, rehabilitacja”.
26 września 2008 r. po raz pierwszy w Tarnowie i po raz pierwszy w murach Uczelni odbyła się Małopolska Noc Naukowców. Przed wszystkimi zainteresowanymi otworzyły się drzwi uczelnianych pracowni i laboratoriów.
10 października 2008 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009. Wykład inauguracyjny pt. „Bóle kręgosłupa czyli utrapienie człowieka cywilizowanego” wygłosił dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak. Po uroczystościach JM Rektor prof. Stanisław Komornicki zasadził między budynkami A i C tzw. dąb rektorski.
21 listopada 2008 r. Kardynał Zenon Grocholewski prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego – odwiedził tarnowską PWSZ i uczestniczył w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu.
16 lutego 2009 r. uruchomione zostało laboratorium językowe wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie umożliwiające najwyższej jakości nauczanie języków obcych. Koszt zakupu wyposażenia pokryła w całości Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie.
2 marca 2009 r. - 3,8 miliona złotych. Tyle otrzymała PWSZ na realizację projektów „KLEKSS – Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły” oraz „KLEKSS BIS” w wyniku rozstrzygnięcia ministerialnego konkursu pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Zgodnie z planem, oba projekty realizowane były cyklicznie, do października 2012 r.
18 – 19 maja 2009 r. - Sesja Naukowa „Mistrzostwo Słowa”, projekcje filmów oraz atrakcje przygotowane przez Bibliotekę wypełniły coroczne Święto obchodzone dla uczczenia faktu powołania Uczelni do istnienia Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1998 r.
22 czerwca 2009 r. w wyniku rozstrzygniętego konkursu tarnowska PWSZ otrzymała środki finansowe na prowadzenie od roku akademickiego 2009/2010 cyklu kształcenia zamawianego na kierunkach chemia, matematyka i inżynieria materiałowa.
23 czerwca 2009 r. uruchomiono węzeł światłowodowej sieci szerokopasmowej PIONIER. Przyłączenie Tarnowa do nowoczesnej sieci naukowej możliwe było dzięki funduszom uzyskanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym oraz Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH.
22 lipca 2009 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego PWSZ otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia polska”.
10 października 2009 r. zainaugurowano kolejny rok akademicki w historii Uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Ciemna energia w kosmosie” wygłosił ks. prof. Michał Heller. Foto: Paweł Topolski.
23 października 2009 r. Uczelniane Biuro Karier i Projektów zorganizowało spotkanie integracyjne przedstawicieli Uczelni z Pracodawcami pod nazwą: „PWSZ – Uczelnia otwarta na współpracę”.
16 – 21 grudnia 2009 r. 16 grudnia 2009 r. dr hab. Zofia Cygal-Krupa odebrała przyznany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W dniu 21 grudnia 2009 r. takie same odznaczenia otrzymali prof. dr hab. Witold Byrski i dr hab. Jerzy Skwarczyński.
30 grudnia 2009 r. JM Rektor prof. Stanisław Komornicki oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej”.
23 lutego 2010 r. rozstrzygnięto konkurs młodzieżowy pod hasłem „Potrzebna krew – Twoja także”. Oceniano w nim ilość krwi oddanej przez młodzież w roku 2009. W akcji wzięły udział 22 Kluby Młodzieżowe HDK. Klub Uczelniany Honorowych Dawców Krwi zrzeszający studentów tarnowskiej PWSZ, oddał najwięcej krwi spośród klubów działających w szkołach wyższych.
17 marca 2010 r. Absolwenci kierunku pielęgniarstwo, studia pomostowe, otrzymali z rąk Rektora prof. Stanisława Komornickiego dyplomy ukończenia studiów.
7 maja 2010 r. Rektor prof. Stanisław Komornicki, w obecności Władz Województwa Małopolskiego Marszałka Marka Nawary i Wicemarszałka Romana Ciepieli, podpisał umowę o rozpoczęciu budowy kolejnego obiektu kampusu, kompleksu o nazwie – Instytut Ochrony Zdrowia dla potrzeb przyszłej Akademii Tarnowskiej. Generalnym wykonawcą zostało tarnowskie przedsiębiorstwo ABM SOLID.
19 maja 2010 r. w dniu Święta Uczelni nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego rozpoczynające budowę kompleksu dydaktyczno-sportowego Instytutu Ochrony Zdrowia.
19 maja 2010 r. społeczność akademicka obchodziła jubileusz 12-lecia powstania Uczelni. Jubileusz został uświetniony m.in. Sesją Naukową Matematyka językiem przyrody zorganizowaną przez Instytut Matematyczno-Przyrodniczy.
Maj 2010 r. - Przy pełnej Auli Tarnowska Akademia Młodych zainaugurowała swoją działalność. Jest to oferta skierowana do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem Akademii jest promowanie nauki, popularyzowanie wiedzy i rozbudzenie aktywności poznawczej u najmłodszych.
23-24 września 2010 r. Instytut Administracyjno Ekonomiczny, z okazji X-Lecia Instytutu, zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawno – ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego”.
2 października 2010 r. inaugurowano kolejny rok akademicki w historii Uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Stanisław Waltoś pt. „Od Bolonii do Bolonii, czyli rzecz o wpływie tradycji na reformę szkolnictwa wyższego”
29 października 2010 r. Kapituła Nagrody im. Tadeusza Tertila nagrodziła prace zgłoszone do konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską związaną z Tarnowem i powiatem tarnowskim. W kategorii prac licencjackich zwyciężyła praca „Ścieżka ekologiczna w Tarnowie-Mościcach” autorstwa Grzegorza Klicha, absolwenta kierunku ochrona środowiska.
3 listopada 2010 r. prezydium Zarządu AZS PWSZ w Tarnowie przekazało Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Komornickiemu kryształową kulę oraz pamiątkowy dyplom – trofea za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski 2009/2010 (w ramach typów uczelni). Tarnowska PWSZ dotychczas zajęła III miejsce trzykrotnie, w latach 2010, 2011 oraz 2012. Foto: archiwum AZS ZG.
15 grudnia 2010 r. - Certyfikat EUROPEAN LANGUAGE LABEL – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków został przyznany PWSZ w Tarnowie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji za projekt „Hippocampus Academy – Docendo discimus”. Wręczenie prestiżowego certyfikatu odbyło się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej m.in. w obecności Katarzyny Hall Minister Edukacji Narodowej.
19 – 21 stycznia 2011 r. - Organizatorem XV Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych była tarnowska PWSZ. W obradach wzięli udział Rektorzy lub Prorektorzy 32 państwowych wyższych szkół zawodowych oraz zaproszeni goście – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki a także Wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała i Starosta Powiatu Tarnowskiego Mieczysław Kras.
21 stycznia 2011 r. PWSZ w Tarnowie miała okazję gościć w swoich murach Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniewa Marciniaka. Wiceminister brał udział w XV Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, lecz przed niespodziewanym powrotem do Warszawy zdążył obejrzeć kampus Uczelni.
24 marca 2011 r. Kolegium Elektorów w tajnym głosowaniu zadecydowało o powierzeniu funkcji Rektora, na drugą kadencję w latach 2011 - 2015, prof. dr. hab. Stanisławowi Komornickiemu. Decyzja Kolegium Elektorów była jednomyślna. 31 marca Kolegium zaakceptowało kandydatów na stanowiska prorektorów. Prorektorem ds. ogólnych został dr hab. Wacław Rapak, prorektorem ds. studenckich dr Józef Węglarz. Funkcję Kanclerza w dalszym ciągu pełni mgr Roman Żok, a Kwestora mgr Halina Matug.
14 kwietnia 2011 r. Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy tarnowską PWSZ a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Było to już drugie porozumienie zawarte przez naszą. Wcześniej, 8 kwietnia, podobna umowa została zawarta z Uniwersytetem Jagiellońskim. W ciągu kilku kolejnych miesięcy takie same porozumienia zawarto z Akademią Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem Rolniczym i Akademią Sztuk Pięknych. Zawarte porozumienia regulują m.in. kwestie współpracy w ramach programów badawczych, doskonalenia programów nauczania oraz podwyższania kwalifikacji kadry dydaktycznej.
19 maja 2011 r. W programie Święta przewidziano Sesję Naukową przygotowaną przez Instytut Politechniczny z wykładami nauczycieli akademickich oraz imprezy sportowe w randze Akademickich Mistrzostw Tarnowa.
15 czerwca 2011 r. Prezydent Tarnowa dr Ryszard Ścigała oraz Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia działań zmierzających do uruchomienia kształcenia w ramach kierunków artystycznych.
8 lipca 2011 r. po raz pierwszy w historii Uczelni dyplomy ukończenia studiów magisterskich odebrała grupa 29 absolwentów kierunku filologia polska.
12 października 2011 r. w sposób uroczysty zainaugurowano rok akademicki 2011/2012. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Ryszard Ścigała pt. „Rozprawka o logice rozmytej czyli rzecz o Mieście”
28 października 2011 r. Kapituła Nagrody im. Tadeusza Tertila nagrodziła prace zgłoszone do konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską związaną z Tarnowem i powiatem tarnowskim. W kategorii prac magisterskich nagrodzona została praca „Etymologia ludowa oraz naukowa nazw miejscowych i terenowych gminy Skrzyszów w powiecie” Magdaleny Madeji, absolwentki filologii polskiej tarnowskiej PWSZ. Foto: Paweł Topolski.
22 lutego 2012 r. Starosta Tarnowski Mieczysław Kras i Wicestarosta Mirosław Banach aktem notarialnym darowali, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, Uczelni dwie niezabudowane działki o powierzchni 0,18 ha i 0,008 ha. Przekazana przez Powiat działka stanowiła część terenu na którym zlokalizowany jest budynek pogotowia i przylega bezpośrednio do kampusu Uczelni.
2 kwietnia 2012 r. weszły w życie Zarządzenia Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie zasad używania godła, zasad używania sztandaru oraz zasad używania nowego znaku graficznego. Używane dotychczas godło z maksymą „Per aspera ad astra” zostało zastrzeżone dla dokumentów Rektora o wyjątkowym znaczeniu oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych. Do codziennego stosowania przeznaczono nowy znak graficzny.
19 kwietnia 2012 r. w Sali Lustrzanej wręczono Nagrody Naukowe „Perły Tarnowa” w konkursie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską absolwentów tarnowskich uczelni wyższych. Wśród nagrodzonych przez Komisję Konkursową znalazły się Katarzyna Nawrocka i Agnieszka Jasiak – absolwentki kierunku filologia polska tarnowskiej PWSZ.
W dniach 19-22 kwietnia PWSZ gościła przedstawicieli Samorządów Studenckich z całej Polski, którzy rozmawiali o aktywności młodych w życiu społecznym. Gościem honorowym Konferencji był Minister Sprawiedliwości dr Jarosław Gowin, który przybliżył uczestnikom temat deregulacji dostępu do zawodów.
25 – 28 kwietnia 2012 - Studenci chemii biorący udział w Międzynarodowej Konferencji European Chemistry Thematic Network otrzymali wyróżnienie za zaprezentowane przez siebie pokazy i doświadczenia chemiczne. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet w Mediolanie
9 maja 2012 r. Zakład Matematyki już po raz drugi zorganizował dla studentów matematyki Szkołę Letnią Matematyki Finansowej. Celem spotkań było umożliwienie wymiany doświadczeń na szerszym forum oraz kreowanie konieczności ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy.
18 maja 2012 r. - Głównym punktem obchodów Święta była Sesja Naukowa przygotowaną przez Instytut Administracyjno-Ekonomiczny. Imprezami towarzyszącymi były studenckie sesje i konferencje naukowe, szkolenia biblioteczne oraz zawody sportowe.
1 – 2 czerwca 2012 r. - Tarnowskie Dni Języka i Kultury Francuskiej były wspólnym przedsięwzięciem pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Filologii Romańskiej i nauczycieli języka francuskiego szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Tarnowa i okolic, realizowanym przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce i Urzędem Miasta Tarnowa.
13 czerwca 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych grafika oraz wzornictwo.
Lipiec 2012 r. - Decyzją Senatu powołano w strukturach Uczelni nową jednostkę – Instytut Sztuki, mający prowadzić kształcenie na kierunkach grafika oraz wzornictwo. Pierwszym Dyrektorem Instytutu został dr hab. Jacek Kucaba.
28 września 2012 r. - Zainaugurowano kolejny rok akademicki. Wykład inauguracyjny „Dlaczego mięśnie bolą ?” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Klimek Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Po raz pierwszy w immatrykulacji wzięły udział osoby przyjęte na I rok studiów kierunków artystycznych.
7 lutego 2013 r. PWSZ w Tarnowie jako jedyna polska uczelnia wyższa otrzymała środki w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
12 lutego 2013 r. zakończono budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytut Ochrony Zdrowia. Podczas uroczystego otwarcia zaprezentowano instytutowe sale i pracownie z nowoczesnym wyposażeniem dla kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne.
22 lutego 2013 r. - Jak co roku, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi. Kandydaci mogli nie tylko obejrzeć kampus Uczelni, ale uczestniczyli również w wykładach otwartych promujących kierunki ścisłe i techniczne w ramach akcji prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
23 marca 2013 r. Prezydenci Polski i Węgier gościli w murach tarnowskiej PWSZ. Obecność Bronisława Komorowskiego i Jánosa Ádera związana była z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W Auli Uczelni obaj Prezydenci rozpoczęli obrady Polsko-Węgierskiego Forum Gospodarczego.
Uroczyste posiedzenie Senatu stanowiło podsumowanie obchodów Jubileuszu Uczelni, który odbył się w dniach od 13 do 17 maja. Świętu towarzyszył szereg imprez takich jak turniej futsalu, Akademickie Mistrzostwa Tarnowa we wspinaczce oraz pływaniu, seminarium polsko-niemieckie dotyczące 10-lecia współpracy z Fachhochschule fur Finanzen Brandenburg in Konigs Wusterhausen, Tarnowskie Dni Elektryki, akcja prozdrowotna Instytutu Ochrony Zdrowia, a także koncert „Artyści PWSZ dla PWSZ”.
29 maja 2013 r. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczął działalność Akademicki Inkubator przedsiębiorczości przy PWSZ w Tarnowie powołały do życia uczelniane Biuro Karier i Projektów, Zakład Ekonomii oraz Studenckie Koło Naukowe „Manager”.
29 czerwca 2013 w foyer Tarnowskiego Teatru odbył się wernisaż prac studentów Instytutu Sztuki. Zaprezentowano wybrane działania poszczególnych pracowni prowadzonych przez Zakłady Grafiki oraz Wzornictwa.
7 lipca 2013 r. Prof. Aleksander Wilkoń i prof. Jacek Kucaba zostali uhonorowani przez Władze Miasta Tarnowa. Prof. A. Wilkoń w trakcie wernisażu prac swojego brata Józefa Wilkonia otrzymał Anioła Ciepła, natomiast prof. J. Kucabie podczas Gali Święta Miasta wręczono Nagrodę Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury. Foto: Paweł Topolski
27 lipca 2013 r. Michał Derus, student informatyki, został Mistrzem Świata w biegu na 100 m podczas odbywających się w Lyonie Indywidualnych Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce . Osiągnięty przez niego czas 10,93 s to nowy rekord Mistrzostw. Michał wystartował również w finale biegu na 200, w którym zdobył tytuł Wicemistrza Świata!
5 października 2013 r. Siatkarki po raz pierwszy zagrały we własnej hali. Mecz ligowy z drużyną Developress Rzeszów był pierwszym, w którym siatkarki PKCH PWSZ zagrały we własnej hali. Ku radości licznie zgromadzonej publiczności, tarnowianki wygrały 3:2!
9 października 2013 r. - Piętnasty raz tarnowska PWSZ zainaugurowała rok akademicki. W trakcie uroczystości Wicewojewoda Małopolski wręczył JM Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Komornickiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Prof. dr. hab. n. med. Tomasz Grodzicki wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Społeczne konsekwencje postępu medycyny w XXI wieku”.
22 października 2013 r. Dr Ivan Halasz z Uniwersytetu Corvinusa w Budapeszcie zainaugurował cykl wykładów prowadzonych przez specjalistów z Polski, Węgier, Słowacji i Czech dla studentów specjalności Administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim.
29 października 2013 r. - Dzięki zgodzie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2013/2014 rozpoczęto kształcenie na poziomie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.
18 grudnia 2013 r. - Owacją na stojaco zakończył się pokaz spektaklu „Operation Christ Child” w wykonaniu Studenckiego Koła Naukowego Anglistów.
20 grudnia 2013 r. - Spotkanie „Świątecznie – Międzypokoleniowo – Twórczo” zaplanowane w ramach Międzypokoleniowego Bieguna Ciepła czyli inicjatywy realizowanej przez Biuro Karier i Projektów tarnowskiej PWSZ we współpracy z Tarnowską Radą Seniorów, Uniwersytetem Trzeciego, Wieku oraz Centrum Spraw Społecznych Urzędu m. Tarnowa stało się platformą do współpracy studentów i seniorów. Foto: Łukasz Kieroński